Close

AVG Privacyverklaring

DigiConsulent®, gevestigd aan Stationsplein 9, 4461 HP te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (Versie 14-07-2023)

Inleiding:
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, tijdens een afspraak, e-mail of telefoon) Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:
Website: https://www.digiconsulent.nl
Stationsplein 9, 4461 HP Goes
Telefoonnummer: +31 113 74 59 53

DigiConsulent is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer 57401403

Persoonsgegevens die wij verwerken
DigiConsulent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
Telefoonnummer en e-mailadres
Geslacht en geboortedatum (voor zover nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens een (intake)gesprek, correspondentie en een telefonisch gesprek. Alleen de gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening worden genoteerd.
IP-adres (bij gebruik van onze website)
Internetbrowser en apparaattype
Bankrekeningnummer (voor zover nodig bij het uitvoeren van onze dienstverlening)
De wet noemt dit ‘persoonsgegevens’ en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer dit nodig binnen de afspraak die we met u gemaakt hebben of wanneer de wet zegt dat dit moet.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, meestal doen wij dit om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.
Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische en efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat deze ook in uw belang zijn, zoals:
Communicatie- en informatievoorziening
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
Ter verbetering van onze diensten
Facturering
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@digiconsulent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DigiConsulent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief
Chatten, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Informeren over wijzigingen van onze diensten
Diensten aanleveren
Digitale hulpvragen te kunnen beantwoorden
Het afhandelen van betalingen
Geautomatiseerde besluitvorming

DigiConsulent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van DigiConsulent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DigiConsulent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (meestal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten of omdat wij deze gegevens nodig hebben in verband met een dienst op basis van een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

DigiConsulent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DigiConsulent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DigiConsulent gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst van derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.
Hieronder een overzicht:Cookies:

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die het websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DigiConsulent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoek doen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@digiconsulent.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek (binnen vier weken). DigiConsulent wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DigiConsulent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt, samen met gekwalificeerde externe bedrijven, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@digiconsulent.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.