Close

Klachtenreglement DigiConsulent

Artikel 1 – Indiening van klachten

 • 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop DigiConsulent zich jegens hem/haar heeft gedragen, schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen bij DigiConsulent.
  2. Onder klacht wordt verstaan: “iedere uiting van ongenoegen jegens de handelwijze gedaan door DigiConsulent of een van haar medewerkers.”
  3. Een schriftelijk ingediende klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
      a. – de naam en het adres van de klager of diens gemachtigde;
      b. – de dagtekening;
      c. – een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

Artikel 2 – Behandeling van klachten

1. De behandeling van de klacht vindt plaats door een
persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken
is geweest.

2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de directeur van DigiConsulent.

3. Een mondeling ingediende klacht wordt zo mogelijk direct
afgehandeld door de directeur van DigiConsulent.

4. Een mondeling ingediende klacht wordt op verzoek van de
klager schriftelijk vastgelegd en door DigiConsulent als schriftelijk
ingediende klacht aangemerkt.

5. Indien onafhankelijkheid van de afhandeling van de klacht
niet gewaarborgd kan worden, zal een externe, inhoudelijk deskundige benaderd
worden. 


Artikel 3 – Geen verplichting tot behandeling

1. DigiConsulent is niet verplicht een klacht te behandelen
als deze een gedraging betreft:

    a. – die langer dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

    b. – die aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie
dan de administratieve rechter is onderworpen of onderworpen is geweest.

 2. DigiConsulent is niet verplicht een klacht te behandelen als deze niet voldoet aan de eisen,
genoemd in artikel 1, tweede lid, mits de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de klacht aan te vullen.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk in kennis gesteld. 


Artikel 4 – Ontvangstbevestiging

1. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gezonden. 

2. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van den klacht. 

3. Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging en van de bijbehorende stukken. 


Artikel 5 – Horen klager en beklaagde

1. DigiConsulent stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. 

2. Van het horen van de klager worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden. 

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 


Artikel 6 – Termijn van behandeling

1. DigiConsulent handelt een klacht af binnen vier weken na ontvangst.

2. DigiConsulent kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen.

3. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 

4. De mededeling van verdaging vermeldt de reden van de verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.


Artikel 7 – Bevindingen en conclusies

1. DigiConsulent stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies die hij eraan verbindt. 

2. DigiConsulent wijst de klager in deze kennisgeving op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommnissie. 

3. DigiConsulent draagt zorg voor registratie van de schriftelijk ontvangen klachten, de bevindingen en van de conclusies uit het onderzoek. 


Artikel 8 – Inwerking treding

Dit reglement is van kracht sinds 01 maart 2013.
digitale hulp nodig? wij staan voor je klaar!

Succesverhalen